Obrazy sú odrazom mojej duše, mysle, srdca. Verím týmto obrazom, pretože verím v samú seba. Gabriela

Gabriela Dudas
dudas.gabriele@gmail.com

Zbierka / summary

Zbierka / summary

Zbierka / summary

15.03.2022 13:26

Všetky ročné obdobia, ich modrá obloha i tmavý strach, plač búrok a čistota snehu vchádzajú cez bytie autorky do jedinečnosti ľudskej duše, aby namaľovali inak, čo vidíme. A vyjadrili jedinečnosť a originalitu umenia. Toho umenia, ktoré ešte aj dnes nekoncipujú programy počítačov a neznalosť klientov. Večne platí, že človek bez tvorby nie je ničím. Že umenie bez človeka je iba nádhernou dekoráciou. Cez obsah slov úsmev a ľudskosť hľadám odpovede aj na tvorbu autorky. Gabriela Gombošová sa narodila 23.12.1989 v Michalovciach. Výtvarný odbor Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala v roku 2014 ako jedna z mnohých. Ale bola i zostáva iná. To, čo roky vnímala, s čím žila a opatrne sa prejavovala bol jej talent. Talent to je i zostane veľmi vážna vec. Talent je pre umelca dneška všetko. Iba s ním dokáže vytvoriť v divákovi emóciu. A keď ju obohatí, či vyšperkuje poznaním výtvarného remesla, hodnota stúpa. Takto prebehlo pre umelkyňu málo rokov príprav, zato veľmi rýchlych, aby pred verejnosťou, odbornou i tou najširšou, predstavila čo vie. Fascinovaná prírodou maľuje jej farebné i životodarné parametre. Les má svoju nádhernú farbu. Ako život. Autorka ju obohacuje atmosférou pohody. Krása a úsmev dominujú dnešnému výtvarnému výrazu. Dnešné obrazy sú mimoriadne dobrým začiatkom na cestu, ktorá, aj keď krkolomne divoká, je krásna. Spoznajte obrazy jednej z najmladších umelkýň dneška. O láske ku všetkému čo ju obklopuje. O tej láske, o ktorej sa dnes ľudia hanbia hovoriť.

PhDr. Ľuboslav Moza Člen Európskej akadémie vied a umení

 

All seasons, their blue sky as well as dark fear, tears of storms and purity of snow, they all come into the originality of human soul through the author’s existence so that what we see can be painted in other way. Expression of uniqueness and originality of the art, which is still not designed by computer programs and ignorance of clients. Man without creation vanishes. Art without man is only beautiful decoration. Let us search for answers to the author’s work through the terms smile and humanity. Gabriela Gombošová was born on December 23, 1989 in Michalovce. She graduated fine art education at Faculty of Education of the Comenius University in 2014 as one of many. But she has been different. Her talent has slowly emerged. Talent has always been very serious matter. Talent is everything for today artists. Only with its help artist can create an emotion in viewers. And the value rises when enriched by handicraft skills. Few years of preparation has passed for the artist, although very fast, so she can present what she is capable of in front of public. Fascinated by nature, she paints its colorful and vital parameters. Forest has its fascinating color. Such as the life itself. The author enriches the atmosphere of comfort. Beauty and smile dominate today artistic expression. Contemporary paintings are exceptionally good start of a road, which is, though very wild, is beautiful. Observe paintings of one of the youngest artists of these days. On love to everything what surrounds her. On the love, people blush to talk about. 

PhDr. Ľuboslav Moza Member of European Academy of Sciences and Arts